AKTUALNOŚCI

2020-07-18 11:20:19 | Autor:Administratorzy

KOMUNIKAT PRZEWODNICZCEGO KS ZPN

  print

Przewodniczcy KS ZPN:

 

  1. przypomina o obowizku potwierdzania zawodów w extranecie do pitku do godziny 12.00.  Sdziowie, którzy nie bd tego robili bd usuwani z obsady.
  2. przypomina kandydatom, którzy ukoczyli kurs i zdali egzamin o obowizku zaoenia profilu sdziego w Extranecie poprzez  zarejestrowanie si jako nowy uytkownik za porednictwem strony:

https://login.laczynaspilka.pl/auth/realms/PZPN/protocol/openid-connect/auth?client_id=pzpn24&redirect_uri=https%3A%2F%2Fpzpn24.pzpn.pl%2F&response_mode=form_post&response_type=id_token%20token&scope=openid%20profile&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3DhwV1njvf84udwqPS8G2uxOL0RgWBldF7HVOi1FkY97B9Qv0gEh6qM6h7avWJrj_vQiq3goDPfzSeyVXFQDRcGpsi8xiv000PoLSCCJtwdukPJ4Wlv_dkPBz5CaeODP4dBjMu5VeZ8Mat7TAi8O581BO1hrk5_U8vPGsCi99mTKz7HLiVVrCQZalUMA3OI5-yJP8FY009R8Rj4Bcgmd6uqQ&nonce=637049536415665689.YTY5ZTg5MjQtZDQxZi00M2UxLTljOWQtZmE2NTllZDQ4ODU2ZmUwM2U5Y2EtOWI3NS00ZGQ5LWE1Y2EtMjY1MjYyNzg0OTcz&x-client-SKU=ID_NET451&x-client-ver=5.2.1.0.

Brak zarejestrowania skutkowa bdzie nie braniem pod uwag w obsadzie sdziowskiej.

 

  1. Komisja Licencyjna ZPN wyznaczya termin skadania wniosków o przyznanie licencji sdziowskich do dnia 20 sierpnia 2020 r. Kierownicy Sekcji Skarysko, Ostrowiec, Sandomierz, Starachowice zobowizani s do zebrania wszystkich dokumentów od sdziów ich Sekcji i przekazania kompletnej dokumentacji do Komisji Licencyjnej w wskazanym terminie. Sdziowie Sekcji Kielce dokumenty licencyjne skadaj bezporednio do Biura ZPN.  Jednoczenie Komisja informuje, e na chwil obecn nale zoy sam wniosek wraz z zacznikami (wym. nizej) bez dokonywania opaty licencyjnej, albowiem na najbliszym posiedzeniu Zarzd ZPN podejmie decyzje co do wysokoci tych opat na sezon 2020/2021. Po ustaleniu wysokoci opat informacja o nich i terminie ich zapaty zostanie  niezwocznie przekazana przez Komisj Licencyjn.

Dokumenty, które naley przekaza celem uzyskania licencji:

1) wniosek licencyjny na sezon 2020/2021 (w formacie A4) wypeniony i podpisany przez sdziego

2) legitymacj licencyjn (celem wpisu na nowy sezon) KSERO licencji naley zachowa dla siebie i posiada na meczu.

3) dwa  zdjcia (dotyczy sdziów, którzy po raz pierwszy ubiegaj si o licencj, podpisane z tyu, w formacie 30/40 mm).

4) badania lekarskie – karta zdrowia - KSERO (orygina do wgldu).

Do licencji obowizuj badania lekarskie zoone z terminem wanoci na czas trwania rundy jesiennej sezonu 2020/2021Na zawiadczeniu lekarskim (z wyjtkiem karty bada sportowca) powinien by zapis, e badania s wane w odniesieniu do penienia funkcji sdziego piki nonej.

5) dowód zawarcia umowy ubezpieczenia sportowego od nieszczliwych wypadków i uiszczenia opaty od tego ubezpieczenia. Kady sdzia zobowizany jest do indywidualnego zawarcia tej umowy z dowolnie wybranym zakadem ubezpiecze, przy czym musi to by ubezpieczenie obejmujce nieszczliwe wypadki zwizane z  uprawianiem sportu.  Dotychczasowy ubezpieczyciel wiadczy takie usugi,  bliszych informacji mona zasign na stronie:

https://kahlenbergservices.com/pl/specializations/nnw-sedziego-pilki-noznej/

 

 

  1. Sdziowie, którzy nie zoa licencji w terminie nie maj prawa prowadzi zawodów, mimo zaliczenia egzaminów. Wnioski bd przyjmowane tylko wskazanym wyej.
 

Wróć

Zobacz więcej aktualności

2020-07-29 21:38:32

Licencje sdziowskie

Opaty za licencje sdziow

zobacz więcej
2020-07-18 11:20:19

KOMUNIKAT PRZEWODNICZCEGO KS ZPN

Przewodniczcy KS ZPN:   przypomina o obowizku potwierdzania zawodów w extranecie do pitku do godziny

zobacz więcej
2020-07-17 12:26:02

COVID-19 - Wytyczne w zakresie organizacji meczw z udziaem publicznoci

witokrzyski Zwizek Piki Nonej informuje, e w zakadce Wydziay/Komisja Bezpieczetwa oraz w poniszym odnoniku zamieszczone zostay wytyczne w zakresie organizacji meczów

zobacz więcej
2020-07-16 17:28:06

REGULAMIN ROZGRYWEK IV LIGI i NISZYCH KLAS ROZGRYWKOWYCH NA SEZON 2020/2021

Wydzia Gier witokrzyskiego Zwizku Piki Nonej w Kielcach informuje, e w zakadce REGULAMINY oraz w poniszym

zobacz więcej